LenoxBot Team - LenoxBot

LenoxBot Team

Administrator

Monkeyyy11#0001
Dadi#7808

Developer

Jecsham#0001
Nightishaman#5678
Monkeyyy11#0001

Moderator

Nickkel#6515
Fabiooo#3984
Monkeyyy11#0001
Dadi#7808

Documentation-Proofreader

Nickkel#6515
Dadi#7808

Documentation-Moderator

Nickkel#6515
Monkeyyy11#0001
Denarioyt#3352
Maxi#7777
SkyDiscovery | Jonas#0153
Dadi#7808

Translation-Leader

DanNick#8108
Dadi#7808

Translation-Proofreader

Nickkel#6515
Ventoxyyy#4326
MlleDujardin#3007
Jecsham#0001
Profxy#5396
Wandi#9576
Dadi#7808